קול קורא מחקר בפלחה 2016

קול קורא להצעות מחקר בענף הפלחה - חורף 2016

 

לחקלאים, חוקרים ומדריכים.

הנכם מוזמנים להגיש הצעות מחקר בנושאי גידולי שדה חורף לשנת 2015, עדיפות תינתן לעבודות שתתאמנה ליעדי הענף.

את ההצעות יש להגיש בצורה מסודרת כולל דפי שער ודפי הסבר כמפורט בנספחים הנלווים לקול הקורא. לעבודות נמשכות או מחודשות יש להוסיף את סיכום עדכני של עיקרי התוצאות והממצאים של הניסוי או התצפית.

את הצעות המחקר, הכוללות את דפי השער והדפים הנלווים, יש לשלוח בפורמט דיגיטאלי בלבד עד לתאריך 27/09/15 (ערב סוכות).

להילה מלכה Hilam@moag.gov.il

רכזת לשכה, אגף אגרואקולוגיה וגד"ש, שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

 

להלן יעדי הענף המוצעים:

 

יעדי ענף פלחה ומספוא חורפיים לעונת 2016

 1. המשך המאמץ לשיפור איכות החיטה הישראלית וכושר התחרות שלה עם חיטת יבוא, קידום הידע בנושא כמות ואיכות החלבון עם דגש על אחוז גלוטן (גלוטן רטוב) והיכולת להשפיע עליו.
 2. טיפוח חיטה ושעורה עם דגש על הנושאים הבאים:

א - זנים בעלי כושר ניבה גבוה לגרעינים ולמספוא.

ב - זנים בעלי התאמה לדרישות שוק הגרעינים והמספוא עם דגש מיוחד על מדדי האיכות לאפיה ולמספוא.

ג - זנים המותאמים להתמודד עם פגעים, מזיקים, מחלות ותנאי אקלים.

 1. פיתוח שיטות וטכנולוגיות גידול שמטרתן הגדלת הכנסתו של החקלאי, כגון: חקלאות מדייקת וחישה מרחוק.
 2. פיתוח שיטות לשימור הקרקע תוך חיסכון באנרגיה, כגון: אפס עיבוד, מינימום עיבוד וכדומה.
 3. ייעול הדישון ע"י הפחתת דשנים, שיפור שיטת בקרת הדישון, ובחינת חלופות לדשן מינראלי ע"י שימוש בזבלים אורגניים ממקורות שונים בהתאם לתקנות המאושרות ע"י הגורמים המוסמכים.
 4. הגנת הצומח - לימוד דרכי התמודדות עם מחלות, מזיקים ועשבים קשי הדברה. פיתוח ועדכון תוכנות ומודלים עבור סיפי פעולה להדברה.
 5. הכנסת גידולים חדשים ומתחדשים, ליבול גרעינים ומספוא, במטרה לשפר ולגוון את מחזור הגידולים.
 6. הכנסת גידולי חורף אורגניים במחזור הגידולים האורגני.
 7. טיפוח והכנסת מיני וזני קטניות חדשים ומחודשים עם דגש על עמידות לעלקת, איכות ורמת יבול גבוהים.
 8. בחינת השימוש בתוצרי לוואי של גידולי שדה - להזנת בקר.
 9. שיפור איכות המספוא, אימות הקשר בין יבול הגרעינים ליבול המספוא, והגדלת התמורה לחקלאים.
 10. שמירה על רמה מקצועית גבוהה של צוותי ההדרכה וצוותי המגדלים.
 11. שיפור ממשק הגידול להפחתת פגיעה בסביבה.

 

 

נוהל הגשת הצעות מחקר להנהלת ענף הפלחה

 1. הנהלת הענף תוציא קול קורא למחקרים חשובים בענף.
 2. הצעות המחקר המוגשות להנהלת הפלחה, יוגשו לאחת מהקטגוריות הבאות:

2.1  הצעות אזוריות/חד שנתיות

בקטגוריה זו תכללנה הצעות בעלות של עד  5,000 ₪.

ההצעה תכלול דף שער ונספח כמפורט בקול הקורא.

ההצעה תידון בשלב ראשון על ידי ועדת המגדלים האזורית שתמיין את ההצעות ותעביר לוועדה ארצית (שתשב כוועדת היגוי של הנהלת הענף) את ההצעות הנבחרות מהאזור. מי שאינו פועל דרך אזור מסוים יכול  להגיש הצעות ישירות לוועדה הארצית. הוועדה הארצית תכלול נציגים של כל המגזרים הרלוונטיים (נציגי מגדלים, הדרכה, מחקר וכו'). היא תדרג את ההצעות בקטגוריה זו לפי סדר עדיפות.

התקציב המתוקצב לסעיף זה יהיה עד 20% מהתקציב הכולל.

2.2 הצעות מצומצמות שיש להן עניין בהיקף ארצי

בקטגוריה זו תכללנה הצעות בעלות של עד 20,000 ₪ שמשכן עד שנה.

ההצעה תכלול דף שער ונספח כמפורט בקול הקורא.

ההצעה תידון בפורום של הוועדה הארצית. ההנהלה תדרג את ההצעות בקטגוריה זו לפי סדר עדיפות.

      2.3  הצעות רב שנתיות מורחבות

בקטגוריה זו תכללנה הצעות מחקר שמשכם עד שלוש שנים שעלותן מעל לסכום של 20,000 ₪ לשנה.

ההצעה תכלול דף שער ונספח כמפורט בקול הקורא.

ההצעה תידון בפורום של הנהלת הענף המורחבת, בשני שלבים:

 • בשלב הראשון תוגש הצעה הקדמית על פי הנחיות המפורטות בקול הקורא. ההצעה תידון בפורום של הוועדה הארצית. הוועדה תדרג את ההצעות בקטגוריה זו לפי סדר עדיפות ותבקש מבעלי התוכניות הנבחרות להגיש הצעות מלאות, תוך הגדרת הסכום המכסימלי שהנהלת ענף יכולה להקדיש לנושא. עם זאת הסכום הסופי יכול להיות נמוך יותר, בהתאם לתקציב ולמספר ההצעות שיאושרו סופית.
 • כל הצעה שתעבור את המשוכה שבשלב א', תבוקר על ידי שלושה חברי הנהלה שתחום התמתחותם מתאים. הם יעבירו את הביקורת המדעית שלהם לכל חברי ההנהלה לפני הדיון (בדוא"ל).

בשלב השני, בעת הדיון יציג אחד מהמבקרים את העבודות שעמדו בדרישות המדעיות, לפורום. בתום הדיון יאשרו חברי ההנהלה את כל ההצעות שעמדו בדרישות המדעיות, לפי סדר עדיפויות.

המימון בשנה השנייה והשלישית מותנה בהצגת דו"ח ביניים של השנה החולפת ובדיון בהנהלה.

2.4 תכניות שרות (ניסיונות, מבחני זנים וכו')

במסגרת זו יכללו נושאים החשובים לענף שאינם הצעות מחקר.

ההצעה תכלול דף שער ונספח כמפורט בקול הקורא.

מדי שנה יוגש להנהלת הענף המורחבת דף שער ודו"ח התקדמות מהשנה החולפת ועל פי הממצאים תאשר ההנהלה המשך עבודת המו"פ.

ההנהלה תדרג את ההצעות בקטגוריה זו לפי סדר עדיפות.

2.5  תקציב

בישיבה הראשונה בכל שנה יוגדר הסכום הכללי המוקצב לשנה הנדונה, ותוגדר החלוקה בין הקטגוריות השונות.

 1. במסגרת דיוני צוות ההיגוי של הנהלת הענף (הועדה המקצועית) מתבקש כל מגיש הצעת מחקר להכין דיווח מתומצת של כ- 10 דקות או דו"ח התקדמות במידה והמחקר נמשך.

 

 

במידה ויש שאלות נשמח לעמוד לשירותכם.

 

בברכה

עוזי נפתליהו, דוא"ל: uzinaf@gmail.com

עופר גורן, דוא"ל: ofergor@shaham.moag.gov.il

עיצוב, הקמה וניהול אתר זה מבוצע ע"י בוטנסט. כל הזכיות שמורות.